Blog

02/04/2019

Odprawa pieniężna w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących ani pracownika, ani pracodawcy

Sąd Najwyższy w wyroku z 11 lipca 2018 (sygn. akt II PK 105/17, LEX 2566911) stwierdził, że odprawa pieniężna należy się pracownikowi w sytuacji rozwiązania z nim umowy o pracę z przyczyn niezależnych ani od pracownika, ani również nie [...]
» więcej
01/04/2019

Zwycięzca przetargu nie podpisuje umowy

Zdarza się, iż zwycięzca przetargu nie podpisuje umowy i to nawet wówczas, gdy wcześniej wpłacił wadium. Zastanówmy się więc kiedy i dlaczego może tak się stać. Zacznijmy od tego, że w obrocie gospodarczym stosowanie zabezpieczenia [...]
» więcej
27/02/2019

Banki nie chcą uznawać pełnomocnictw notarialnych

Klienci banków oburzają się na to, że banki nie chcą uznawać pełnomocnictw notarialnych w relacjach z bankiem, albowiem twierdzą, iż mogą honorować wyłącznie takie pełnomocnictwa, których udzielono w obecności ich pracowników i do te [...]
» więcej
25/02/2019

Sposób na ochronę nieruchomości dłużnika w toku egzekucji komorniczej

Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku dłużnika, jak i w stosun [...]
» więcej
20/02/2019

Czy Inwestor jest odpowiedzialny solidarnie z wykonawcą za zapłatę odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia?

Inwestor zgodnie z art. 6471 § 1 k.c. odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszo [...]
» więcej
18/12/2018

Skarga pauliańska a oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Skarga pauliańska ma istotne znaczenie dla ogłaszania upadłości konsumenckiej. Okazuje się bowiem, że w myśl treści art.4914 ust.2 pkt 4) prawa upadłościowego (Pr.Up), sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesi [...]
» więcej
03/12/2018
dr Waldemar Podel

Upadłość konsumencka a umyślne doprowadzenie do swej niewypłacalności

  Upadłość konsumencka nie jest tym na co zawsze może liczyć niewypłacalny dłużnik. Wręcz przeciwnie. Przesłanek do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest wiele. W [...]
» więcej
13/12/2017
dr Waldemar Podel

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Zmiany w upadłości konsumenckiej są potrzebne i co istotniejsze mają nastąpić. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad kolejną zmianą przepisów. Wątpliwości może jednak budzić część założeń związanych z nowelizacją. To, że [...]
» więcej
14/08/2017
dr Waldemar Podel

Nieściągalność każdej wierzytelności oddzielnie w kosztach uzyskania przychodów

Nieściągalność każdej wierzytelności oddzielnie w kosztach uzyskania przychodów, a nie odwoływanie się do nieściągalności w innych postępowaniach to istota wyroku NSA z 19.07.2017 r., w sprawie II FSK 1680/15. NSA nie był [...]
» więcej