Syndyk – kto to właściwie jest?

podpis

W momencie, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne i traci płynność finansową, może w postępowaniu sądowym ogłosić upadłość. W takiej sytuacji sąd wyznacza syndyka masy upadłości.

Kim jest syndyk?

Nie jest on stroną postępowania upadłościowego, ale w imieniu sądu przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego i podejmuje niezbędne działania, mające na celu spłatę wierzycieli upadłego. Oddłużenie upadłego (w przypadku upadłości konsumenckiej) lub zaspokojenie wierzycieli (upadłość gospodarcza) następuje w wyniku likwidacji majątku lub sprzedaży jego części.

Syndykiem może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo spółka handlowa, spełniająca wymogi art. 157 prawa upadłościowego. W obu przypadkach obowiązkowe jest posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

W trakcie pełnienia swojej funkcji w postępowaniu upadłościowym, syndyk przejmuje majątek upadłego, zarządza nim i zabezpiecza przed zniszczeniem/przejęciem oraz doprowadza do likwidacji, zaspokajającej wierzycieli. Sporządza on także ich listę, poszukuje majątku upadłego i odzyskuje go. Syndyk określa plan podziału funduszów masy upadłości i przygotowuje plan spłaty wierzycieli (dla upadłości konsumenckiej).

W ramach zarządu majątkiem syndyk przejmuje wszelkie składniki majątku, w tym pieniądze na rachunkach bankowych, ruchomości i nieruchomości. Informuje on o upadłości banki oraz wszelkie instytucje, z którymi upadły w jakikolwiek sposób rozliczał się przed ogłoszeniem upadłości. Syndyk ma również prawo przejąć korespondencję firmową oraz prywatną upadłego. Jeżeli upadłemu naprawdę zależy na wyjściu z kryzysu finansowego, w jakim się znalazł, powinien zaufać syndykowi i współpracować z nim w pełnym zakresie.