Blog | Strona 9

OBSLUGA PRAWNA
25/10/2013
dr Waldemar Podel

Uznanie czynności prawnej za bezskuteczną a hipoteka przymusowa

„Hipoteka przymusowa nie jest środkiem egzekucyjnym. W konsekwencji nie jest dopuszczalne wpisanie jej na nieruchomości, której zbycie na skutek wniesienia skargi pauliańskiej zostało uznane za bezskuteczne” (wyrok Sądu Naj [...]
» więcej
SPECJALIZACJA
21/10/2013
dr Waldemar Podel

Poszukiwanie majątku zlecone przez wierzyciela – zasady ponoszenia opłat

Komornik pobiera opłatę przewidzianą w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) od wierzyciela – to teza bardzo istotnej [...]
» więcej
Podel kancelaria
14/10/2013
dr Waldemar Podel

Odpowiedzialność pracownika naruszającego zakaz konkurencji

Pracodawcy wielokrotnie zastanawiają się, czy wobec pracowników naruszających zakaz konkurencji w trakcie trwającego stosunku pracy można wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwać można w art. [...]
» więcej
UPADŁOSC
03/10/2013
dr Waldemar Podel

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w złej wierze

Unormowanie art. 34 PUiN ma przeciwdziałać składaniu przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika dla szykany i wywarcia nacisku na dłużnika, aby spełnił świadczenie. Normalną drogą dochodzenia wierzyteln [...]
» więcej
Upadłość i restrukturyzacja Płock 1
27/09/2013
dr Waldemar Podel

Dowody we wniosku o ogłoszenie upadłości

Praktyka wskazuje, że we wniosku (oprócz dowodów z dokumentów) zgłaszane i dodatkowo przeprowadzane przez sąd są: Dowód z wysłuchania dłużnika. Nie ma tu mowy o przesłuchaniu informacyjnym, które występuje w proce [...]
» więcej
REFERENCJE
02/08/2013
dr Waldemar Podel

Kto może być uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości?

Z uwagi na konieczność zapewnienia sprawności i szybkości postępowania w zakresie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości norma art. 26 PUiN ogranicza krąg uczestników postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości [...]
» więcej
Podel publikacje
10/07/2013
dr Waldemar Podel

Na czym może polegać szkoda wierzyciela w razie niezgłoszenia albo spóźnionego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Szkoda poniesiona przez wierzyciela polega na tym, że wskutek niezgłoszenia albo spóźnionego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel został pozbawiony zaspokojenia albo zaspokojony został w mniejszym stopniu, ni [...]
» więcej
Dr Waldemar Podel
17/06/2013
dr Waldemar Podel

Skutki złożenia wniosku zawierającego braki formalne

Do wniosku o ogłoszenie upadłości nieodpowiadającego wymogom określonym w ustawie lub nienależycie opłaconego i złożonego przez dłużnika, wierzyciela lub podmiot wskazany w art. 20 ust. 2 PUiN reprezentowanych przez adwoka [...]
» więcej
KANCELARIA
05/06/2013
dr Waldemar Podel

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości składanego przez wierzyciela

W przypadku gdy wniosek o ogłoszenie upadłości składa wierzyciel, winien on pamiętać o wskazaniu w nim: imienia i nazwiska dłużnika, a w przypadku osoby prawnej jej firmy. W razie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie u [...]
» więcej