Blog | Strona 9

Dr Waldemar Podel
17/06/2013
dr Waldemar Podel

Skutki złożenia wniosku zawierającego braki formalne

Do wniosku o ogłoszenie upadłości nieodpowiadającego wymogom określonym w ustawie lub nienależycie opłaconego i złożonego przez dłużnika, wierzyciela lub podmiot wskazany w art. 20 ust. 2 PUiN reprezentowanych przez adwoka [...]
» więcej
KANCELARIA
05/06/2013
dr Waldemar Podel

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości składanego przez wierzyciela

W przypadku gdy wniosek o ogłoszenie upadłości składa wierzyciel, winien on pamiętać o wskazaniu w nim: imienia i nazwiska dłużnika, a w przypadku osoby prawnej jej firmy. W razie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie u [...]
» więcej
OBSLUGA PRAWNA
28/05/2013
dr Waldemar Podel

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości składanego przez dłużnika

W zakresie wymogów formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości należy pamiętać w szczególności o: wskazaniu reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni . art. 22 ust. 1 pkt 1 PUiN; [...]
» więcej
SPECJALIZACJA
24/05/2013
dr Waldemar Podel

Kto i jak może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

W przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna, może ona swój wniosek złożyć osobiście bądź przez pełnomocnika. W razie braku zdolności do czynności prawnych uprawnionym do złożenia wniosku za dłużnika jest jego prz [...]
» więcej
Podel kancelaria
20/05/2013
dr Waldemar Podel

Miejsce wykonywania pracy przez pracowników fizycznych

Mobilność pracowników fizycznych jest jednym z podstawowych wymagań rynku pracy XXI wieku. Pracodawcy, w poszukiwaniu zyskownych projektów oraz kontaktów, coraz częściej decydują się na udział w przedsięwzięciach położ [...]
» więcej
REFERENCJE
14/05/2013
dr Waldemar Podel

Niepełnoetatowiec a praca ponad umówiony przez strony wymiar czasu pracy

Przedsiębiorcy starają się na różne sposoby minimalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Jednym z nich jest zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na 3/5 lub 3/4 etatu, co w prostej lini [...]
» więcej
UPADŁOSC
07/05/2013
dr Waldemar Podel

Dyscyplinarka a zatarcie kary i usunięcie z akt osobowych

Problemy gospodarcze ostatnich lat zmuszają wielu pracodawców do dokonywania zwolnień pracowników. Niejednokrotnie mają one charakter zwolnień grupowych. Decyzje z tym związane są na ogół trudne, a ich skutki brzemienne zar [...]
» więcej
KANCELARIA
22/04/2013
dr Waldemar Podel

Menadżer a sprzęt służbowy (samochód, laptop, telefon komórkowy i inne)

Sprawa nie jest jednoznaczna. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 709/11, zajął niekorzystne dla menadżerów stanowisko w tej kwestii. Wskazał bowiem, że menadżer wykonujący swoje zadan [...]
» więcej
Podel szkolenia
12/04/2013
dr Waldemar Podel

Ruchome miejsce pracy a podróż służbowa (diety, składki ZUS i PIT)

Firmy często szukają odpowiedzi na pytanie jak sprawić, aby pracownik mógł otrzymać środki pieniężne z pominięciem danin publicznych (np. składek ZUS). Równie interesujące jest takie uregulowanie stosunku pracy, aby pracownik zo [...]
» więcej