Blog | Strona 8

KANCELARIA PODEL
05/11/2013
dr Waldemar Podel

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych menedżera

Niewłaściwa organizacja praca i permanentne, systematyczne powierzanie menedżerowi, kierownikowi lub innej osobie kierującej przedsiębiorstwem obowiązków poza standardowymi godzinami pracy może stanowić podstawę do skutecznego docho [...]
» więcej
KANCELARIA
30/10/2013
dr Waldemar Podel

Orzeczenie zakazu prawa prowadzenia działalności gospodarczej wobec prokurenta

Kryzys gospodarczy coraz mocniej dotyka przedsiębiorców. Wielu z nich nie jest w stanie wywiązywać się ze swych zobowiązań kontraktowych, a w konsekwencji trwale zaprzestaje regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. [...]
» więcej
OBSLUGA PRAWNA
25/10/2013
dr Waldemar Podel

Uznanie czynności prawnej za bezskuteczną a hipoteka przymusowa

„Hipoteka przymusowa nie jest środkiem egzekucyjnym. W konsekwencji nie jest dopuszczalne wpisanie jej na nieruchomości, której zbycie na skutek wniesienia skargi pauliańskiej zostało uznane za bezskuteczne” (wyrok Sądu Naj [...]
» więcej
SPECJALIZACJA
21/10/2013
dr Waldemar Podel

Poszukiwanie majątku zlecone przez wierzyciela – zasady ponoszenia opłat

Komornik pobiera opłatę przewidzianą w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) od wierzyciela – to teza bardzo istotnej [...]
» więcej
Podel kancelaria
14/10/2013
dr Waldemar Podel

Odpowiedzialność pracownika naruszającego zakaz konkurencji

Pracodawcy wielokrotnie zastanawiają się, czy wobec pracowników naruszających zakaz konkurencji w trakcie trwającego stosunku pracy można wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwać można w art. [...]
» więcej
UPADŁOSC
03/10/2013
dr Waldemar Podel

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w złej wierze

Unormowanie art. 34 PUiN ma przeciwdziałać składaniu przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika dla szykany i wywarcia nacisku na dłużnika, aby spełnił świadczenie. Normalną drogą dochodzenia wierzyteln [...]
» więcej
Upadłość i restrukturyzacja Płock 1
27/09/2013
dr Waldemar Podel

Dowody we wniosku o ogłoszenie upadłości

Praktyka wskazuje, że we wniosku (oprócz dowodów z dokumentów) zgłaszane i dodatkowo przeprowadzane przez sąd są: Dowód z wysłuchania dłużnika. Nie ma tu mowy o przesłuchaniu informacyjnym, które występuje w proce [...]
» więcej
REFERENCJE
02/08/2013
dr Waldemar Podel

Kto może być uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości?

Z uwagi na konieczność zapewnienia sprawności i szybkości postępowania w zakresie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości norma art. 26 PUiN ogranicza krąg uczestników postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości [...]
» więcej
Podel publikacje
10/07/2013
dr Waldemar Podel

Na czym może polegać szkoda wierzyciela w razie niezgłoszenia albo spóźnionego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Szkoda poniesiona przez wierzyciela polega na tym, że wskutek niezgłoszenia albo spóźnionego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel został pozbawiony zaspokojenia albo zaspokojony został w mniejszym stopniu, ni [...]
» więcej