Blog

27/02/2014
dr Waldemar Podel

Poręczenie kredytu spółce przez wspólnika lub przez inną spółkę z grupy

Niestety, wspólnik (lub inna spółka z grupy kapitałowej) poręczając bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) kredyt spółce dokonuje na jej rzecz nieodpłatnego świadczenia i taki przychód podlega opodatkowaniu. Poręczenie kredytu spółce [...]
» więcej
31/01/2014
dr Waldemar Podel

Wartość nominalna udziałów ustalana jest przez wspólników, a nie urzędników

Czy tzw. agio jest skuteczną ucieczką od podatku ? Organ nie ma uprawnienia do przeszacowania wartości nominalnej akcji, ponieważ nie jest to dopuszczalne na gruncie prawa handlowego. Nie jest także uzasadnione, aby przepisy prawa pod [...]
» więcej
24/01/2014
dr Waldemar Podel

Polisa OC agencji ochrony

Od początku 2014 roku firmy ochroniarskie (a szacuje się, że jest ich około 5,2 tys.) muszą mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (polisa OC). Wcześniej ubezpieczały się dobrowolnie. Budziło to szereg zastrzeżeń, zwłaszc [...]
» więcej
21/01/2014
dr Waldemar Podel

ZUS a pomoc socjalna dla pracowników (ZFŚS)

Coraz częściej słychać o kontrolach ZUS kwestionujących socjalne bonusy. Przedsiębiorcy nie muszą płacić składek od wartości prezentów przekazywanych pracownikom, które sfinansowano ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalny [...]
» więcej
19/11/2013
dr Waldemar Podel

Umowa o zakazie konkurencji z członkiem zarządu po ustaniu stosunku pracy

W obawie przed ujawnieniem szczególnie ważnych informacji po ustaniu stosunku pracy pracodawcy zawierają z pracownikami umowy o zakazie konkurencji. Podstaw prawnych tego działania należy poszukiwać w art. 1012 k.p. Umowa o z [...]
» więcej
05/11/2013
dr Waldemar Podel

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych menedżera

Niewłaściwa organizacja praca i permanentne, systematyczne powierzanie menedżerowi, kierownikowi lub innej osobie kierującej przedsiębiorstwem obowiązków poza standardowymi godzinami pracy może stanowić podstawę do skutecznego docho [...]
» więcej
30/10/2013
dr Waldemar Podel

Orzeczenie zakazu prawa prowadzenia działalności gospodarczej wobec prokurenta

Kryzys gospodarczy coraz mocniej dotyka przedsiębiorców. Wielu z nich nie jest w stanie wywiązywać się ze swych zobowiązań kontraktowych, a w konsekwencji trwale zaprzestaje regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. [...]
» więcej
25/10/2013
dr Waldemar Podel

Uznanie czynności prawnej za bezskuteczną a hipoteka przymusowa

„Hipoteka przymusowa nie jest środkiem egzekucyjnym. W konsekwencji nie jest dopuszczalne wpisanie jej na nieruchomości, której zbycie na skutek wniesienia skargi pauliańskiej zostało uznane za bezskuteczne” (wyrok Sądu Naj [...]
» więcej
21/10/2013
dr Waldemar Podel

Poszukiwanie majątku zlecone przez wierzyciela – zasady ponoszenia opłat

Komornik pobiera opłatę przewidzianą w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) od wierzyciela – to teza bardzo istotnej [...]
» więcej