Czym jest masa upadłościowa i co wchodzi w jej skład?

grunty i budynki

Masa upadłościowa to pojęcie, z którym można spotkać się w kontekście postępowania upadłościowego. Jest to zbiór wszystkich aktywów należących do dłużnika, które podlegają objęciu przez wierzycieli w celu zaspokojenia swoich roszczeń. 

Z czego składa się masa upadłościowa?

Do masy upadłościowej zalicza się przede wszystkim ruchomości. Są to na przykład samochody, meble, sprzęt RTV i AGD, narzędzia, itp. W skład masy upadłościowej wchodzą także nieruchomości – wszelkiego rodzaju grunty i budynki, mieszkania oraz lokale użytkowe. Kolejną kategorią są prawa majątkowe, takie jak np. prawa autorskie, licencje, patenty, znaki towarowe, prawa do wynalazków, itp. Masa upadłościowa po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej czy innej obejmuje również wszystkie środki pieniężne zgromadzone przez dłużnika. Mogą to być środki na rachunkach bankowych, w kasie, a także należności osoby zadłużonej, np. wynagrodzenie za pracę. W skład masy upadłościowej wchodzą również wierzytelności, czyli wszelkiego rodzaju należności dłużnika, np. od spółek, odsetki bankowe, itp. A to nie wszystko. Masa upadłościowa może obejmować również niektóre maszyny, urządzenia, zapasy, itp.  

Co nie wchodzi w skład masy upadłościowej?

Do aktywów wyłączonych z objęcia postępowaniem upadłościowym po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub jakiejkolwiek innej zaliczyć można m.in.:

  • rzeczy i prawa osobiste dłużnika
  • mienie o szczególnym znaczeniu dla dłużnika
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego
  • należności z umów o pracę;
  • niektóre rodzaje emerytur i rent;
  • fundusze emerytalne;
  • pewne rodzaje ruchomości.

Aktywa wyłączone z objęcia postępowaniem upadłościowym stanowią ochronę dla dłużnika, dzięki której może on utrzymać swoje życie na minimalnym poziomie, nie tracąc wszystkiego, co posiada.