Czy upadłość konsumencka zawsze kończy się oddłużeniem?

karta kredytowa zamknięta na kłódkę

Ciężka sytuacja finansowa i życiowa osoby, posiadającej zadłużenie, może doprowadzić do jej całkowitej niewypłacalności. Wyjściem z tej sytuacji może być upadłość konsumencka, dążąca do oddłużenia osoby fizycznej.

Na czym polega oddłużenie w upadłości konsumenckiej?

Celem każdego procesu oddłużenia jest całkowite wyjście z długów i przywrócenie stabilności finansowej i wypłacalności osoby fizycznej. W postępowaniu upadłościowym zobowiązania wobec wierzycieli zasadniczo są pokrywane z likwidacji majątku upadłego. Syndyk, rozporządzający majątkiem z ramienia sądu, dąży do likwidacji składników majątku, których wartość sprzedaży może pokryć całość lub część zadłużenia. Sprzedać można np. nieruchomość należącą do upadłego, pojazdy, prawa do współwłasności nieruchomości, antyki, zabytki, biżuterię. Jeżeli likwidacja majątku pokryje całe zobowiązania, sprawa praktycznie się kończy, dłużnik zostaje w całości oddłużony.

Możliwe decyzje sądu w sprawie oddłużenia osoby fizycznej

Podczas przygotowania do postępowania upadłościowego, syndyk przekazuje sądowi właściwe informacje na temat stanu majątku upadłego oraz możliwości jego likwidacji. Jeżeli likwidacja nie pokrywa w całości zobowiązań lub dłużnik nie posiada majątku ani innych możliwości zaspokojenia roszczeń wierzycieli, sąd może:

  • ustalić harmonogram planu spłaty wierzycieli;
  • umorzyć zobowiązania bez planu spłaty, jeśli dłużnik jest trwale niezdolny do dokonywania wpłat;
  • warunkowo umorzyć plan spłaty, gdy dłużnik okresowo nie ma możliwości realizacji spłat;
  • odmówić ustalenia planu spłaty.

Odmowa oddłużenia występuje w sytuacji, gdy sąd uzna, że dłużnik umyślnie oraz celowo doprowadził do swojej sytuacji niewypłacalności, zwiększając zadłużenie w pełni świadomie poprzez zawieranie kolejnych zobowiązań i trwonienie majątku.