Windykacja – Płock

Zwłoka w opłatach lub brak płatności świadczeń pieniężnych należnych od kontrahentów jest problemem, z którym boryka się wielu przedsiębiorców, korzystających z usług naszej Kancelarii w Płocku. Windykacja jest postępowaniem ukierunkowanym na egzekwowanie zobowiązań finansowych od dłużnika, uruchamianym na wniosek wierzyciela z powodu powstania zaległości płatniczych. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z zakresu windykacji polubownej oraz przymusowej. W swoich działaniach opieramy się na środkach i narzędziach przewidzianych przepisami prawa, współpracując ze sprawdzonymi oraz doświadczonymi ekspertami i specjalistami z różnych dziedzin. Mamy ok. 30 lat doświadczeń w pomocy prawnej. Tysiące prowadzonych spraw umożliwiło nam wypracowanie rozwiązań, które stosujemy w słusznym interesie naszych klientów, starających się o odzyskanie należności od kontrahentów. Reprezentujemy przedsiębiorców, instytucje oraz osoby prywatne w postępowaniach sądowych lub pozasądowych, które prowadzone są w celu dochodzenia ich należności. Przeprowadzamy szkolenia dla działów sprzedaży i finansowych służące skutecznemu zabezpieczaniu oraz ściąganiu należności.

Windykacja sądowa – Płock

Brak terminowej spłaty zobowiązania może doprowadzić do wszczęcia sądowej procedury dochodzenia należności. W ramach sformalizowanej windykacji sądowej Kancelaria w Płocku dobiera odpowiednie zastępstwo procesowe w postępowaniach windykacyjnych dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw, upadłości konsumenckiej czy egzekucji należności. Umiejętnie prowadzone postępowanie windykacyjne ma również na celu minimalizowanie kosztów, które są związane z istnieniem długu.

Windykacja pozasądowa – Płock

W ramach windykacji pozasądowej przeprowadzamy m.in. negocjacje z dłużnikami w celu doprowadzenia do ugodowego załatwienia sprawy windykacyjnej lub bierzemy udział w mediacjach. Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach pojednawczych oraz w komorniczych postępowaniach egzekucyjnych. Kancelaria w Płocku udziela klientom kompleksowego wsparcia formalno-prawnego w zakresie pozasądowych procedur windykacyjnych, mających na celu odzyskanie należności od dłużnika.

Windykacja okładka