Prawnik radzi – 26.03.2019 r.

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego 4

Wezwanie przez Urząd Skarbowy

Czy Urząd Skarbowy może mnie wzywać do siebie kiedy tylko chce i w każdej porze ?

Zasady związane z prowadzeniem postępowania podatkowego określone zostały w ustawie z 1997 r. ordynacja podatkowa (O.p.). W jej art.122 postanowiono, że w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.

Z kolei w rozdziale dotyczącym wezwań, a ściśle rzecz biorąc w art.155 § 1 O.p. ustanowiono zasadę, zgodnie z którą organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

Sprawa mogłaby pozornie wydawać się przesądzoną w stronę obowiązku dostosowywania się do arbitralnie wyznaczanych terminów, gdyby nie zapominany niejednokrotnie przez urzędników przepis art.155 § 1 a O.p., w myśl którego organ podatkowy obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe. Na tej podstawie prawnej można wskazać organowi np. to, że w dniu wezwania w określonych godzinach wezwana osoba będzie przebywać w innym mieście na delegacji, z której nie może zrezygnować lub pracuje w danym tygodniu na porannej zmianie lub na płatnej wycieczce bądź na zaplanowanej wcześniej wizycie kontrolnej u lekarza. Warto w takim przypadku wskazać nieodległy termin, w którym bez przeszkód wezwany będzie mógł stawić się w urzędzie deklarując, że nie chodzi tu o uchylanie się od stawiennictwa.

Co więcej, jeżeli osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny, organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby.

 

Niezgłoszenie upadłości spółki

Czy niezgłoszenie upadłości przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest karalne?

Tak, zgodnie z art.586 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W myśl art.1 § 2 K.s.h., spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

 

 Ustalenie planu spłaty w upadłości konsumenckiej

Sąd ogłosił wobec mnie upadłość konsumencką. Jestem murarzem ale teraz bez pracy. Zaproponowałem symboliczne spłaty na rzecz wierzycieli. Czy mój syndyk i sędzia-komisarz muszą się do tego dostosować?

Nie, to nie Pan decyduje w jakim czasie i wysokości określone będą spłaty wierzycieli. To, że Pan teraz nie pracuje (zwłaszcza na początku sezonu budowlanego) nie oznacza braku takich możliwości.

Kwestii tej dotyczy art.49115 Prawa upadłościowego. Zgodnie z jego ust.2, sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego co do treści planu spłaty wierzycieli. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

 

Wadliwie wykonywane dzieło

Zamówiłem u stolarza zrobienie mi pod wymiar schodów z balustradami ale wykonuje to fatalnie i nieterminowo. Czy mogę zrezygnować z jego usługi?

Tak, istnieją takie możliwości. Stosownie do art.636 § 1 Kodeksu cywilnego odnoszącego się do umowy o dzieło, jeżeli przyjmujący zamówienie (tutaj stolarz) wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Jeżeli zamawiający sam dostarczył  materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła (art.636 § 2 K.c.).