Prawnik radzi – 23.04.2019 r.

Kancelaria Radcy Prawnego 10

Prowadzenie spraw spółki z o.o.

Czy prezes zarządu i wiceprezesi oraz zwykły członek zarządu muszą zajmować się sprawami spółki z o.o.?

Tak, każdy członek zarządu (niezależnie od tego, czy jest prezesem, wiceprezesem czy zwykłym członkiem) ma nie tylko prawo ale i obowiązek prowadzenia spraw spółki.

Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy (tj. nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności), choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.

Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu.

Sprawy te uregulowane są w art. 208 k.s.h.

Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Od wielu lat prowadzę firmę i od około dwóch lat temu popadłem w poważne problemy finansowe, w efekcie których jestem bankrutem. Czy powinienem złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami (art. 21 ust. 2 Pr. up.).

Osoby, o których była mowa ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku we wskazanym terminie, chyba że nie ponoszą winy. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykażą, że we wskazanym terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Dodajmy, że w przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela od niewypłacalnego dłużnika domniemywa się, że szkoda wyrządzona wskutek niezłożenia wniosku upadłościowego obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika.

Głosy oddane podczas głosowania wspólników

Czy Kodeks spółek handlowych określa jak traktować podczas zgromadzenia wspólników głosy „wstrzymujące się”? Czy taktować je tak jakby były nieoddane?

Kodeks spółek handlowych w art. 4 § 1 pkt 9) wskazuje, że użyte w tej ustawie określenie „głosy” oznacza głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki. Powoduje to, iż głosy „wstrzymujące się” traktowane są jako głosy oddane, czyli biorące udział w głosowaniu. Efekt powyższego jest taki, że skoro do ogólnej puli głosów oddanych zaliczono głosy wstrzymujące się to w rzeczywistości podwyższono próg większościowy niezbędny dla podjęcia uchwały. Głosy „za” będą bowiem musiały przeważyć liczbę głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Odwołanie wykonanej darowizny

Podarowałam synowi prawie cały swój majątek. Jestem starszą schorowaną osobą, wdową samotnie zajmującą jeden pokoik w domu, który podarowałam synowi. Syn zaczął nadużywać alkoholu, nie interesuje się mną, ubliża mi, utrudnia mi złośliwie zwykłe funkcjonowanie, a jego koledzy podczas libacji żartują sobie ze mnie. Czy mogę odwołać darowiznę?

Zgodnie z art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego, darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. W myśl art. 900 Kodeksu cywilnego odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.

Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego (art. 899 § 3 k.c.).

Z powyższego wynika, że ma Pani rok na złożenie synowi oświadczenia na piśmie o odwołaniu darowizny.