Zwolnienie pracownika z pracy za korzystanie z internetu do celów prywatnych

Kancelaria publikacje

Zwolnienie pracownika z pracy za korzystanie z internetu do celów prywatnych zyskało akceptację Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W wyroku ETPC z 12.01.2016 r. (skarga nr 61496/08) Trybunał uznał takie zwolnienie za dopuszczalne, o ile regulamin pracowniczy nie zezwalał na korzystanie z firmowego internetu przez pracownika w jego prywatnych sprawach.  Sprawa dotyczyła obywatela Rumunii, którego zwolniono za to, że wykorzystywał firmowe konto na jednym z komunikatorów do celów prywatnych zamiast do kontaktów z klientami (tj. zgodnie z  przeznaczeniem). Zanim pracodawca dokonał zwolnienia (na które nie godził się pracownik) przez dłuższy czas monitorował komunikację pracownika. Na dowód tego przedstawił pracownikowi wydruki Jego prywatnych wiadomości do bliskich dotyczące Jego stanu zdrowia i życia seksualnego. Pracownik zarzucał pracodawcy przed Trybunałem, że naruszono art. 8 Konwencji o prawach człowieka, tj. jego życia prywatnego i korespondencji.

Trybunał stanął jednak po stronie pracodawcy choć jednocześnie przyznał, że sprawdzenie prywatnych wiadomości przez pracodawcę i ich wykorzystanie w postepowaniu sądowym było ingerencją w Jego prawo do prywatności i korespondencji. Dodał jednak przy tym, że taka ingerencja pracodawcy była proporcjonalna oraz uzasadniona. Szef może przecież chcieć zweryfikować jakość pracy pracownika i wywiązywanie się przez Niego z obowiązków pracowniczych w godzinach pracy. Dla pracodawcy nie miało znaczenia to z kim konkretnie spoza klientów pracownik komunikował się i jak również jakie były treści tych kontaktów. Skoro konto na komunikatorze, z którego korzystał pracownik nie było jego prywatnym kontem, lecz instrumentem, który miał być wykorzystywany do kontaktów z klientami, a nie w celach prywatnych (o czym wspominał regulamin pracowniczy) to zachowanie pracownika ocenić należało za naganne i dające podstawy do zwolnienia go z pracy. Wbrew twierdzeniom skarżącego sądy krajowe (Rumunii) zachowały sprawiedliwą równowagę pomiędzy prawem do poszanowania życia prywatnego i korespondencji skarżącego a interesami jego pracodawcy.

Z powyższego wynika, iż warto w regulaminie pracy lub w umowie o pracę (ewentualnie w innym obowiązującym pracownika dokumencie) zastrzec, iż należące do pracodawcy mienie (w tym firmowe konto na komunikatorze udostępnione przez pracodawcę pracownikowi) może być wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem pracy i nie może być wykorzystywane do celów prywatnych pracownika. Można również dodać, że ten zakaz traktowany będzie przez Strony jako wchodzący w skład podstawowych obowiązków pracownika.