Prawnik radzi – 28.05.2019 r.

Kancelaria Radcy Prawnego 6

Posiedzenia sądowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Czy w postępowaniu restrukturyzacyjnym posiedzenia sądu są jawne?

W postępowaniu restrukturyzacyjnym sąd oraz sędzia-komisarz orzekają na posiedzeniu niejawnym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (art. 194 Pr. restr.).

Rozprawę wyznacza się obligatoryjnie w celu rozpoznania układu oraz fakultatywnie w celu rozpoznania sprzeciwu i rozpoznania wniosku o otwarcie postepowania układowego lub sanacyjnego.  Pamiętajmy jednak, że zgodnie z art. 148 § 2 k.p.c. sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę także wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym (a więc w każdym przypadku).

Posiedzenie wyznaczone w celu przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli ma charakter posiedzenia jawnego. Sędzia-komisarz przewodniczy temu zgromadzeniu.

Z kolei zwołane przez sędziego-komisarza posiedzenie rady wierzycieli ma charakter posiedzenia niejawnego, co oznacza, że wstęp na to posiedzenia mają tylko osoby zawiadomione i wezwane.

Naprawienie szkody

Jak naprawia się szkodę. Płaci się czy trzeba coś co się uszkodziło naprawić?

To zależy. Zgodnie bowiem z art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Ugoda

Na czym polega ugoda. Czy to jest to samo co „dogadanie się”?

Ugoda może być zawarta w sądzie, jak i poza sądem.

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać (art. 917 k.c.).

Podobnie jak i przy typowych umowach (np. sprzedaży, pożyczki, najmu, zlecenia) może dojść do tego, że ugodę zawarto pod wpływem błędu.

W tym przypadku, stosownie do treści art. 918 § 1 k.c., uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy.

Z praktycznego punktu widzenia ważną jest zasada, że nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze (art. 918 § 2 k.c.).

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Czy sąd ogłaszając upadłość konsumencką wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności?

Tak. Zgodnie z art. 4915 Prawa upadłościowego, uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym m.in. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości.