Prawnik radzi – 21.05.2019 r.

Kancelaria Radcy Prawnego 7

Cel postępowania upadłościowego

Jakim celom ma służyć przeprowadzenie postępowania upadłościowego?

Zgodnie z art.2 Prawa upadłościowego, postępowanie uregulowane tą ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.

Stosunkowo nową zasadą jest to, że w odniesieniu do osób fizycznych, o których mowa w art.5, należy prowadzić je również tak, aby rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia. Unikać należy zatem zdarzeń (faktów) mogących tę rzetelność zakwestionować (np. w razie przegranych spraw z tzw. skargi pauliańskiej, na podstawie art.527 Kodeksu cywilnego lub orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia określonej funkcji na podstawie art.373 Pr.up.).

Jeśli chodzi o konsumentów (tj. osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) to postępowania należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Wyraźnie więc tu widać funkcję oddłużeniową obowiązujących przepisów.

Postępowanie sanacyjne a egzekucja komornicza

Czy Prawo restrukturyzacyjne sprzyja dłużnikowi, który chce zablokować egzekucję komorniczą poprzez prowadzenie wobec niego postępowania sanacyjnego?

W tym zakresie postępowanie sanacyjne stanowi ochronę dla dłużnika przed komornikiem.

Zgodnie bowiem z art.312 Prawa restrukturyzacyjnego postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek dłużnika lub zarządcy sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postanowienie doręcza się również organowi egzekucyjnemu.

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym skierowanym do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze nie wydane, przelewa się do masy sanacyjnej niezwłocznie po wydaniu postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego.

W myśl art.312 ust.4 Pr. Restr., skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.

Opisywane dotychczas zasady nie odnoszą się do egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

 Szkody wyrządzone przez psa

Czy właściciel psa odpowiada za wyrządzone przez niego szkody?

W myśl art.431 § 1 Kodeksu cywilnego, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

Jednakże chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według wskazanej zasady to poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Rozporządzenie udziałem w spółce z o.o.

Czy można rozporządzić udziałem w spółce z o.o. przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego?

W myśl art. 16 Kodeksu spółek handlowych rozporządzenie udziałem albo akcją dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne.