Prawnik radzi – 04.06.2019 r.

Kancelaria Radcy Prawnego 5

Postępowania restrukturyzacyjne

Czy w toku postępowania restrukturyzacyjnego (a zwłaszcza sanacyjnego) wierzyciel może wszczynać przeciwko dłużnikowi postępowania cywilne (np. o zapłatę)?

Tak, ale są różne zasady (konsekwencje) w zależności od tego, czy ich przedmiotem jest wierzytelność podlegająca czy niepodlegająca umieszczeniu w spisie wierzytelności.

Jeśli nie podlega umieszczeniu w takim spisie to przepisy nie ograniczają dopuszczalności wszczynania  takich postępowań. Zatem po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wierzyciel nie ma w tym zakresie ograniczeń (przeszkód).  Jeśli takie postępowanie dotyczy masy układowej lub sanacyjnej, to może się ono toczyć wyłącznie z udziałem zarządcy (zob. art.311 ust.1 Pr. Restr.). Dochodzone świadczenie zasądzane jest jednak od dłużnika, a nie od zarządcy.

W odniesieniu jednak do wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności koszty postępowania obciążą wszczynającego postępowanie wierzyciela, jeśli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności (art.310 Pr.Restr.). Jeśli postępowanie dotyczy masy sanacyjnej to i w tym przypadku może być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę lub przeciwko niemu. Wyjątkiem są postępowania o należne od dłużnika alimenty oraz odszkodowania i renty z tytułu odpowiedzialności za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, które toczą się dalej z udziałem dłużnika (art.311 ust.2 Pr.Restr.).

 

Godziny nadliczbowe

Czy w razie konieczności usunięcia awarii szef może kazać mi zostać po godzinach w pracy?

Tak, dotyczy tego art.151 Kodeksu pracy.

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  • szczególnych potrzeb pracodawcy (z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia).

Pamiętajmy jednak o tym, że nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku (o którym mowa w art.132 i 133 K.p.).

Granice swobody umów

Skoro jest zasada swobody umów to czy w umowie można napisać wszystko to co chcą osoby ją zawierające?

Nie, istnieją w tym względzie ograniczenia. W myśl art.3531 Kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Na przykład nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności (art.83 § 1 K.c.).

Pożyczka

Kiedy mam zwrócić pożyczkę jeśli nie określiliśmy terminu zwrotu?

Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę (art.723 K.c.).