Komornik nie jest VAT-owcem

W interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 kwietnia 2019 r. uznano, że komornik nie jest
VAT-owcem. Przypomnijmy, iż 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, która wywołała wątpliwości czy w świetle obowiązującego stanu prawnego od 1 stycznia 2019 r. komornik sądowy jako organ władzy publicznej jest podatnikiem podatku VAT. W interpretacji indywidualnej MF z 19.03.2019 r. stwierdzono bowiem, iż:  „ (…) wykonywane przez Wnioskodawcę jako komornika sądowego czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym – realizowane na zasadach określonych w przepisach u.k.s. – nie stanowią w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”. Komornicy oczekiwali jednak na wydanie interpretacji ogólnej rozstrzygającej finalnie istniejące wątpliwości. Doczekali się. W interpretacji ogólnej MF potwierdził, iż komornicy nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a więc nie są podatnikami podatku od towarów i usług.

MF m. in.  wskazał, że od dnia złożenia ślubowania komornika łączy stosunek podległości służbowej z prezesem sądu, przy którym działa, a ponadto Skarb Państwa jest odpowiedzialny solidarnie z komornikiem za szkodę wyrządzoną przez  jego niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności.