Prawnik radzi – 18.06.2019 r.

Kancelaria Radcy Prawnego 3

Bezskuteczność czynności prawnych upadłego

Krótko przed ogłoszeniem upadłości dłużnik sprzedawał za bardzo niskie kwoty część swojego najatrakcyjniejszego majątku. Nawet również robił darowizny na rzecz kolegów i rodziny. Czy sprzedaż za symboliczne kwoty była skuteczna?

Prawo upadłościowe przewiduje bezskuteczność w stosunku do masy upadłości pewnych czynności z mocy prawa, czyli nie musi być o to wytaczany proces sądowy. Można zatem żądać ich wydania do masy upadłości. Chodzi o sytuacje wymienione w art.127 Prawa upadłościowego.

Zgodnie z jego ust.1, bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.

Zasadę tę stosuje się odpowiednio do ugody sądowej, uznania powództwa i zrzeczenia się roszczenia.

Co więcej, bezskuteczne są również zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego dokonane przez upadłego w ciągu sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednak ten, kto otrzymał zapłatę lub zabezpieczenie, może w drodze powództwa lub zarzutu żądać uznania tych czynności za skuteczne, jeżeli w czasie ich dokonania nie wiedział o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości.

Przytoczonych reguł nie stosuje się do zabezpieczeń ustanowionych przed dniem ogłoszenia upadłości w związku z terminowymi operacjami finansowymi, pożyczkami instrumentów finansowych lub sprzedażą instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, o których mowa w art. 85 ust. 1.

Stosunek pracy

Co decyduje o tym, że wiąże mnie z szefem stosunek pracy (umowa o pracę) a nie stosunek cywilnoprawny (np. umowa zlecenia)?

Rozstrzyga to art.22 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Dodajmy, że ryzyko gospodarcze tej działalności spoczywa na pracodawcy, a nie na pracowniku.

W tym kontekście ważne jest to, że zatrudnienie we wskazanych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu tych warunków wykonywania pracy.

Z pewnymi wyjątkami pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.

Uchwały zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Czy zbycie nieruchomości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uchwały zgromadzenia wspólników?

Tak, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Można zatem uregulować to w umowie spółki w odmienny sposób, choć w praktyce odstępstwo to jest rzadkie.

W myśl art.227 Kodeksu spółek handlowych uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. Bez jego odbycia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

Stosownie do art.228 Ksh, uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach lub umowie spółki, wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;

5) zwrot dopłat;

6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 (tzn. o zarządzanie spółką zależną).