Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – kto właściwie może to zrobić?

Wniosek o ogłoszenie upadłości w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe może rozpocząć się jedynie na wniosek osób do tego uprawnionych. Zawsze będzie to wierzyciel, który uprawdopodobnił (np. poprzez złożenie niewykonanej przez dłużnika w całości lub w części umowy, nieuregulowanej faktury, doręczonego dłużnikowi wezwania do zapłaty, prośby dłużnika o rozłożenie zadłużenia na raty, pisma dłużnika tłumaczącego swe opóźnienia w zapłacie problemami finansowymi, a zwłaszcza utratą płynności finansowej) istnienie swojej wierzytelności, oraz sam dłużnik.

Wniosek o ogłoszenie upadłości w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

W zakresie postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wniosek ten mogą zgłosić:

  • wierzyciel,
  • tymczasowy nadzorca sądowy,
  • zarządca przymusowy,
  • syndyk,
  • nadzorca sądowy,
  • zarządca,
  • a także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (zob. art.376 ust.1 PUiN)[1].

Jeżeli wniosek złoży osoba nieuprawniona zostaje on oddalony przez sąd. Mimo faktu, że postępowania uregulowane w ustawie spełniają istotne funkcje regulacyjne w obrocie gospodarczym i często oczywistym będzie, iż wszczęcie postępowania upadłościowego jest konieczne, to jednak nie będzie ono prowadzone bez odpowiedniego wniosku uprawnionego podmiotu.


[1] Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (PUiN):
Art. 376. 1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 373 i 374, wszczyna się na wniosek wierzyciela, syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy, a także Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W sprawach tych stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym.
Zobacz pełny tekst Ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze