W przypadku gdy wniosek o ogłoszenie upadłości składa wierzyciel, winien on pamiętać o wskazaniu w nim:

  1. imienia i nazwiska dłużnika, a w przypadku osoby prawnej jej firmy. W razie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości po śmierci dłużnika należy wskazać imię i nazwisko zmarłego przedsiębiorcy;
  2. nazwy albo firmy dłużnika, które są oznaczeniem identyfikującym w obrocie gospodarczym;
  3. miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika. Ma to ogromne znaczenie dla celów korespondencyjnych. Zgodnie z art. 133 § 2a k.p.c. pisma procesowe dla przedsiębiorców doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń, zaś zgodnie z normą art. 22 ust. 2 PUiN, jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć odpis z tego rejestru. Oznacza to, że do wniosku dotyczącego osoby fizycznej należy załączyć odpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaś do wniosku dotyczącego osoby prawnej wierzyciel powinien załączyć odpis z KRS;
  4. reprezentantów spółki lub osoby prawnej, wymieniając wszystkie imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Dotyczy to również ustanowienia likwidatorów;
  5. miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika . art. 22 ust. 1 pkt 2 PUiN. Wniosek wierzyciela może wskazywać jedynie, siedzibę dłużnika, co nie jest tożsame z miejscem, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
  6. okoliczności, które uzasadniają wniosek, a w szczególności ich uprawdopodobnienie . art. 22 ust. 1 pkt 3 PUiN. Trudno uznać, aby ogólnikowe stwierdzenia odnośnie toczącego się postępowania układowego uprawdopodobniły fakt, iż dłużnik jest niewypłacalny w rozumieniu art. 11 PUiN. We wniosku wierzyciel nie może ograniczyć się do niedookreślonych stwierdzeń odnośnie toczących się postępowań egzekucyjnych wszczętych przez inne . niewiadomo jakie podmioty. W praktyce przyjmuje się, że w zasadzie same (a zwłaszcza prima facie gołosłowne) twierdzenia strony nie mogą stanowić wyłącznej podstawy uprawdopodobnienia. Dopiero jeżeli ich treścią są okoliczności prawdopodobne w świetle przeprowadzonych dowodów, twierdzenia strony mogą być źródłem uprawdopodobnienia (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 20.08.1996 r., II CKU 2/96, OSNC 1996 nr 12, poz. 166). W tych okolicznościach jedynie stwierdzenie, że wobec dłużnika toczą się inne postępowania egzekucyjne nie może zostać uznane za uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, tj. iż dłużnik jest niewypłacalny w rozumieniu art. 11 PUiN, a więc że posiada więcej niż jednego wierzyciela;
  7. informacji, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z 24.08.2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t.j. DzU z 2010 r. nr 112, poz. 743 ze zm.) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny . art. 22 ust. 1 pkt 4 PUiN;
  8. informacji, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. DzU z 2009 r. nr 185, poz. 1439 ze zm.) . art. 22 ust. 1 pkt 5 PUiN.