Z uwagi na konieczność zapewnienia sprawności i szybkości postępowania w zakresie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości norma art. 26 PUiN ogranicza krąg uczestników postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Uczestnikiem postępowania jest zawsze dłużnik oraz wierzyciel, jeżeli złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, a także podmioty, które wystąpiły z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika, np. minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub organ założycielski (krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku wymienia art. 20 ust. 1 i 2 PUiN). Jeżeli organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego albo minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, o których mowa w art. 20 ust. 2, nie składał wniosku o ogłoszenie upadłości, to nie jest on uczestnikiem postępowania, lecz może tylko w terminie dwóch tygodni od zawiadomienia go przez sąd złożyć sądowi opinię w sprawie.

Na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości uczestnikami tego postępowania są jedynie dłużnik i składający wniosek wierzyciel bądź inny wnioskodawca. Konsekwencją powyższego jest ograniczenie dostępu do akt sądowych innych osób (podmiotów) na tym etapie postępowania.