Blog

27/09/2013
dr Waldemar Podel

Dowody we wniosku o ogłoszenie upadłości

Praktyka wskazuje, że we wniosku (oprócz dowodów z dokumentów) zgłaszane i dodatkowo przeprowadzane przez sąd są: Dowód z wysłuchania dłużnika. Nie ma tu mowy o przesłuchaniu informacyjnym, które występuje w proce [...]
» więcej
02/08/2013
dr Waldemar Podel

Kto może być uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości?

Z uwagi na konieczność zapewnienia sprawności i szybkości postępowania w zakresie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości norma art. 26 PUiN ogranicza krąg uczestników postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości [...]
» więcej
10/07/2013
dr Waldemar Podel

Na czym może polegać szkoda wierzyciela w razie niezgłoszenia albo spóźnionego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Szkoda poniesiona przez wierzyciela polega na tym, że wskutek niezgłoszenia albo spóźnionego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel został pozbawiony zaspokojenia albo zaspokojony został w mniejszym stopniu, ni [...]
» więcej
17/06/2013
dr Waldemar Podel

Skutki złożenia wniosku zawierającego braki formalne

Do wniosku o ogłoszenie upadłości nieodpowiadającego wymogom określonym w ustawie lub nienależycie opłaconego i złożonego przez dłużnika, wierzyciela lub podmiot wskazany w art. 20 ust. 2 PUiN reprezentowanych przez adwoka [...]
» więcej
05/06/2013
dr Waldemar Podel

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości składanego przez wierzyciela

W przypadku gdy wniosek o ogłoszenie upadłości składa wierzyciel, winien on pamiętać o wskazaniu w nim: imienia i nazwiska dłużnika, a w przypadku osoby prawnej jej firmy. W razie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie u [...]
» więcej
28/05/2013
dr Waldemar Podel

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości składanego przez dłużnika

W zakresie wymogów formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości należy pamiętać w szczególności o: wskazaniu reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni . art. 22 ust. 1 pkt 1 PUiN; [...]
» więcej
24/05/2013
dr Waldemar Podel

Kto i jak może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

W przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna, może ona swój wniosek złożyć osobiście bądź przez pełnomocnika. W razie braku zdolności do czynności prawnych uprawnionym do złożenia wniosku za dłużnika jest jego prz [...]
» więcej
20/05/2013
dr Waldemar Podel

Miejsce wykonywania pracy przez pracowników fizycznych

Mobilność pracowników fizycznych jest jednym z podstawowych wymagań rynku pracy XXI wieku. Pracodawcy, w poszukiwaniu zyskownych projektów oraz kontaktów, coraz częściej decydują się na udział w przedsięwzięciach położ [...]
» więcej
14/05/2013
dr Waldemar Podel

Niepełnoetatowiec a praca ponad umówiony przez strony wymiar czasu pracy

Przedsiębiorcy starają się na różne sposoby minimalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Jednym z nich jest zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na 3/5 lub 3/4 etatu, co w prostej lini [...]
» więcej